Gangvei og fortau på Eikseterveien, Lier

Bakgrunn

Sikre trygg gangtrafikk mellom Vestsideveien og Sønderhellene.

Mål

Det ferdes skolebarn mellom Sønderhellene og Vestsideveien og det er besluttet at strekningen skal sikres med (sikker) gangsti/fortau, gangfelt og god belysning.

Tidsperiode

Prosjektet er planlagt gjennomført over en fire (4) års periode. Fase 1 av i alt 3 faser er gjort. På grunn av større utfordringer med grunnforhold ble det igangsatt en detaljprosjektering av fasene 2-3. Dette er nå avsluttet og godkjent Detaljprosjektering for hele trassen er nå avsluttet og prosjektets faser vil bli lagt ut for anbud gjennom vinteren 2017/2018. Antatt gjennomføring vil bli i 2018 og 2019

Utfordringer i prosjekteringsfasen

Konsekvenser for deg som innbygger

Det vil være noen ulemper gjennom vinteren i 2017/2018 på grunn av økende anleggstrafikk til og fra Sønderhellene langs Eikseterveien, da det bygges flere blokker i dette området. For alle som ferdes langs veien vil det fortsatt være en begrensning i sikkerhet ettersom gangsti/fortau ikke er på plass. Det bes om vise oppmerksomhet for hastighet og skilting langs veien.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00