Ny gangvei Heggedal stasjon og Underlandsveien, Røyken

Bakgrunn

Jernbaneverket vedtok i 2014 at alle sporoverganger mellom Heggedal stasjon og Hallenskog skal stenges. Det må derfor anlegges en kombinasjon av gang/sykkelvei og fortau langs Underlandsveien.
Ca. 730 meter av veien ligger i Asker og ca. 870 meter i Røyken. Stengningen av Hallenskog stasjon medfører en økning i trafikk av biler, gående og syklende langs Underlandsveien, og nødvendige sikringstiltak er vedtatt å gjennomført. I dag benytter gående og syklende seg av eksisterende kjørebane.

Mål

Sikre trygg gangtrafikk langs Underlandsveien. Det ferdes barn og voksne langs Underlandsveien og det er bestemt at strekningen skal sikres med fortau/ gangfelt og god belysning.

Tidsperiode

Hele prosjektet er planlagt gjennomført i 2017 for Asker og 2018/2019 for Røyken Kommune. Oppstart Røyken er planlagt fra Uke 5, 2018. Det vil i anleggsperioden blir distribuert naboinfo løpende ved behov.

Planlagt oppstart

Utfordringer i prosjekteringsfasen

Konsekvenser for deg som innbygger

Det vil være ulemper i form av økt anleggstrafikk/støy gjennom hele 2018 for alle som skal bor eller ferdes langs Underlandsveien. Det vil det fortsatt være en begrensning i sikkerhet ettersom gangsti/fortau ikke er på plass før utgangen av 2018. Det bes derfor om vise stor oppmerksomhet for hastighet og anleggs skilting langs veien. Det vil også planlegges omkjøringer under byggeperioden i de perioder der deler av vei er stengt som en følge av gravearbeider. Omkjøringer vil bli skiltet.

2006 Naboinformasjon juni 2018

1704 Naboinformasjon april 2017

3006 Naboinformasjon juni 2017

2711 Naboinformasjon november 2017 (Informasjon om skolekjøring vil bli utgitt før oppstart)

1501 Naboinformasjon januar 2018

Se Asker kommune sin hjemmeside for informasjon: http://bit.ly/2pqFKIo

kart-heggedal

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00