Pumpestasjon Toftejordet v/Sødra Cell i Hurum– utskifting av avløpsledning

Bakgrunn for prosjektet

På vegne av Hurum kommune utfører Viva IKS et oppdrag om oppgradering av eksisterende AF ledning fra Bispeveien til pumpestasjon ved Østre Strandvei. Ledningen var i svært dårlig forfatning og ble reparert ca. for et år siden. Viva IKS har TV inspisert ledningen og ut fra denne inspeksjonen kan en konkludere med at den bør skiftes.

Viva IKS har i samråd med Asplan Viak AS valgt å separere ledningen slik at en får skilt overvann og spillvann i to ledninger. Ledningen ligger i dag over eiendommen g. nr., b. nr. 36/1 som blir eiet av Statkraft AS. Området har vært benyttet til tømmerlager. I møter med Statkraft har det imidlertid vist seg at de fortsatt ønsker å bruke dette området til lagring av tømmer. I tillegg ser det for seg at det er planer for utbygging ganske langt nord i dette området. For å imøtekomme denne bruken blir det foreslått å flytte ny trasé bak eksiterende gjerdet.

Tofte Vannverk SA vil også legge ny vannledning langs den nye avløps traséen.

Mål

Målet er å øke kapasiteten og forhindre fremtidige lekkasjer ved at det oppgraderes vann – og avløpsledninger. I tillegg vil vi bygge en ny pumpestasjon i Bispeveien.

Tidsperiode

Viva IKS har inngått avtale med entreprenør F.F.F. Hage og Miljø AS for gjennomføring av de planlagte arbeidene. Oppstart vil være månedsskifte september/oktober og antatt anleggstid er rundt tre måneder. Asfaltering er planlagt utført våren 2019.

Utfordringer mht. gjennomføring

Arbeidene foregår i høst- og deler av vinterhalvåret, noe som kan påvirke fremdriften.

Konsekvenser for deg som innbygger

Septiktanker i området kobles ut og eiendommer som ikke er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnett vil få pålegg om tilknytning. Viva IKS forvaltning vil sende et pålegg til alle grunneiere om å oppgradere private stikkledninger.

Det vil være ulemper i form av økt anleggstrafikk/støy gjennom anleggstiden for alle som skal bo eller ferdes langs Bispeveien. Det vil planlegges omkjøringer under byggeperioden i de perioder der deler av vei er stengt som en følge av gravearbeider.

Informasjon

Det vil sendes informasjon ut til berørte underveis i prosjektet. Eventuelle spørsmål kan rettes til postmottak@viva-iks.no

Oversiktsbilde

Oversiktsbilde

 

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00