Sykkelvei på gammel jernbanetrasé i Lier

JernbaneBakgrunn

Viva IKS har fått i oppdrag av Lier kommune å etablere ny gang og sykkelvei mellom gammel jernbanetrasé og Lierbyen. Ny gang og sykkelvei vil gjøre sikrere gjennomgang for gående og syklende fra Heggtoppen til gamle jernbanetrasé ved Ringeriksveien.

Målet

Etablere sikker kryssløsning med Ringeriksveien og forbindelse til Lierbyen.

Tidsperiode

Viva IKS har inngått avtale med entreprenør Hagen Maskin AS for gjennomføring av de planlagte arbeidene. Oppstart vil være månedsskifte september/oktober og antatt anleggstid er rundt tre måneder. Asfaltering er planlagt utført våren 2019.

Det vil i anleggsperioden blir distribuert naboinfo løpende ved behov.

Utfordringer mht. gjennomføring

Arbeidene foregår i høst- og deler av vinterhalvåret, noe som kan påvirke fremdriften.

Konsekvenser for deg som innbygger

Det vil være noen ulemper gjennom anleggstiden på grunn av økende anleggstrafikk langs Ringeriksveien/Heggtoppen. For alle som ferdes langs veien vil det være en begrensning i sikkerhet ettersom gang- sykkelvei ikke er på plass. Det bes om vise oppmerksomhet for hastighet og skilting langs veien.

 

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00