Høring angående felles forskrift for vann- og avløpsgebyrer for kommunene Lier, Røyken og Hurum

Høringen dreier seg om endringer i eksisterende forskrift.

Gjeldende forskrift er hjemlet i opphevet lov og hjemmelsgrunnlaget må endres. Viva IKS ønsker en felles forskrift for alle tre kommunene, for å sikre likebehandling av abonnentene og mer effektiv saksbehandling. Ny forskrift er ment å være oppklarende og presiserende.

Det er presisert at hjemmelshaver på eiendommen har ansvar for betaling av gebyr, og hjemmelshaver har ansvaret for at Viva IKS har korrekte data om abonnementsforholdet, se § 1-4 og § 1-5. Det er klargjort når foreldelsesstarttidspunktet for de ulike kravene er, se § 1-6 og § 1-7. Bakgrunnen for deler av dette er Lagmannsrettsdommen LB-2015-195538, hvor Røyken kommune opplevde et økonomisk tap som følge av at tilknytningsgebyr ble fakturert for sent.

Det er anledning til å uttale seg om denne forskriften gjennom å sende oss et høringssvar.

Dersom dere har interesser i flere kommuner er det tilstrekkelig å sende ett høringssvar. Vi ber da om at det fremkommer hvilke kommuner innspillene gjelder for.

Høringsmøter:

Det er planlagt to felles høringsmøter:

  1. Oktober kl. 17:00-19:00 i kantinen i Vebjørnsvei 2 på Lierstranda
  2. November kl. 13:00-15:00 på Sekkefabrikken i Vaterlandsveien 11 på Slemmestad

Forslag til forskrift og bakgrunnen for denne vil gjennomgås på begge møtene.

Finansiering

Dette følger av egen prisliste for VA-gebyr, vedtatt av hver kommune. Forskriften dreier seg ikke om endringer i vedtatte prislister.

Høringssvar innen 1. desember, rettes til:
Viva IKS (Lier, Røyken og Hurum): 32 22 58 00 eller postmottak@viva-iks.no

Spørsmål kan stilles til:

Viva IKS (Lier, Røyken og Hurum): Ingvild Lima Frorud

FELLES FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FELLES FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Høring angående felles forskrift for vann og avløpsgebyrer for kommunene Lier, Røyken og Hurum

 

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00