Lite mikroplast i norsk drikkevann

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

Oppslag i ulike medier høsten 2017 satte fokus på forekomst av mikroplast i drikkevann globalt. Vannbransjen tar på alvor utfordringene med plastforsøpling og mikroplast, og har derfor gjennomført en grundig norsk studie om forekomst av mikroplast i drikkevann. I prosjektet «Kartlegging av mikroplast i drikkevann» er 24 vannverk undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, behandlet vann og vann ute på ledningsnettet. Prosjektet er finansiert og ledet av Norsk Vann. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjennomført analyser og det vitenskapelige arbeidet. Folkehelseinstituttet har foretatt en vurdering av potensielle helseeffekter basert på resultatene i prosjektet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet.

NIVA har utarbeidet et notat med oppsummering av resultater og konklusjoner på engelsk, som kan leses her (lenke til pdf i teksten her). Folkehelseinstituttets vurdering av potensielle helseeffekter er innarbeidet i dette notatet. Resultatene vil i sin helhet bli presentert på Nordisk drikkevannskonferanse i Oslo 11. juni. En fullstendig prosjektrapport på engelsk vil bli publisert på norskvann.no i løpet av juni. Grunnen til at rapport og oppsummeringsnotat utgis på engelsk, er stor interesse fra andre land knyttet til den norske studien, som en av de første grundige kartleggingene på området.

I studien er det lagt vekt på å få kartlagt drikkevannet til en stor andel av befolkningen, og vannverkene ble også valgt ut fra en vurdering av risiko og representativitet. Følgelig er de vannverkene hvor det var forventet å finne de høyeste nivåene av mikroplast i vannkildene, også med i undersøkelsen.

Kartleggingsstudien viser at mengden mikroplast i drikkevann er nær null eller null. Resultatene er omtalt nedenfor og i NIVAs oppsummeringsnotat.

– Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har de mest forurensede drikkevannskildene. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

Folkehelseinstituttet har fulgt prosjektet fra start og foretatt en helsemessig vurdering av resultatene fra kartleggingen.

– Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, bekrefter seniorrådgiver Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet.

Med bakgrunn i resultatene fra kartleggingen og vurdering av disse, anser Norsk Vann at det ikke er behov for å foreta analyse av mikroplast ved andre norske vannverk, med mindre man gjennom en farekartlegging anser dette som nødvendig.

Avslutningsvis peker direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann på behovet for fortsatt kamp mot plastforsøpling:

– Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lavt, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, understreker direktør Toril Hofshagen

Norsk Vann vil rette en stor takk til deltagende vannverk, NIVA, Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Miljødirektoratet for samarbeidet i prosjektet.

Omtale av resultatene

Analysemetoden som er benyttet i kartleggingen, har en deteksjonsgrense på 1 partikkel/liter. Under prøvetakingen er det tatt 3 parallelle prøver ved hvert prøvetakingssted. Utfra dette er det beregnet et konfidensintervall (området hvor det med 67 % sikkerhet kan sies at den reelle verdien av mikroplast i vannet ligger innenfor ved prøvetakingstidspunktet). Der hvor konfidensintervallet overlapper med deteksjonsgrensen, kan man ikke med sikkerhet si at mengde mikroplast i vannet hvor prøvene er tatt, er forskjellig fra null. For ubehandlet vann var det kun 4 av 24 vannverk hvor det ikke var overlapp. For disse 4 var gjennomsnittlig verdi opp til 2,7 partikler/liter. Tilsvarende for behandlet vann var det kun ett vannverk av 24 hvor mengde mikroplast var forskjellig fra null, med verdi 2,4 partikler/liter. For vann fra ledningsnettet hadde 5 av 24 vannverk resultat forskjellig fra null, med nivåer fra 2,0 til 3,7 partikler/liter.

Personer som har deltatt i prosjektet

Styringsgruppa: Lars Hem, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder Norsk Vann: Kjetil Furuberg

NIVA: Prosjektleder Wolfgang Uhl og forsker Mona Eftekhar Dadkhah.

Deltagende vannverk og kontaktpersoner med e-post adresse:

Storfjell Målfrid Hias IKS malfrid.storfjell@hias.no
Hem Lars Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten lars.hem@vav.oslo.kommune.no
Rawcliffe Markus NRV IKS Markus.Rawcliffe@nrva.no
Skaret Jarle Glitrevannverket IKS Jarle.Eirik.Skaret@glitre.no
Walde Anna Bergen kommune Anna.Walde@bergen.kommune.no
Grimen Kaj-Werner MOVAR IKS kaj-werner.grimen@movar.no
Knutsen Vegard Øvre Eiker kommune vegard.knutsen@ovre-eiker.kommune.no
Hellström Fredrik Frevar KF frhe@frevar.no
Tveit Odd Atle Trondheim kommune odd-atle.tveit@trondheim.kommune.no
Mertsching David Ålesund kommune david.mertsching@alesund.kommune.no
Mobråten Jon Asker og Bærum Vannverk IKS jm@abvann.no
Knudsen Marianne Sarpsborg kommune marianne.knudsen@sarpsborg.com
Breyholtz Tanja Vestfold Vann IKS tb@vestfoldvann.no
Ciaston Justyna VIVA IKS Justyna.Ciaston@viva-iks.no
Forsberg Gulbrandsen Carolin Kongsberg kommune carolin.forsberg.gulbrandsen@kongsberg.kommune.no
Holmøy Stine Lillehammer kommune stine.holmoy@lillehammer.kommune.no
Schulstad   Leif Anders Elverum kommune Leiv.Andreas.Schulstad@elverum.kommune.no

 

Norsk Vanns kontaktperson:
Kjetil Furuberg, Avdelingsleder Vanntjenester, Norsk Vann

kjetil.furuberg@norskvann.no

m 915 35 005

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00