Utbedring av Gjellebekkveien i Lier

NCGS AS ved Nils Christoffer Gevelt og Lier kommune har inngått en avtale om utbedring av Gjellebekkveien med gangvei. I tillegg vil bygging av ny kulvert inngå i arbeidet. 

Kulverten under E-18 er ferdigstilt, men deler av arbeidet med veien mot Joseph Kellers vei gjenstår. Gjellebekkveien hadde i utgangspunktet status som «Naturreservat», men Direktoratet (departementet) har nå godkjent å ta veien ut av reservatet og gi den «vei-status». Dette har vært en omfattende og tidkrevende prosess, men samtidig en nødvendig prosess som vil forenkle alle fremtidige søknadsprosesser som vedrører Gjellebekkveien.

Arbeidene er byggemeldt og behandlet av Lier kommunen. Det avventes nå et siste svar fra Fylkesmannen før endelig godkjennelse for oppstart kan gis.

Hva skal gjøres?
Veien skal utvides
og forsterkes slik at mer av tungtrafikken kan passere denne veien i stedet for å kjøre gjennom Tranby langs Joseph Kellers vei.

Fylkesmannen har vært opptatt av overvannshåndtering og sikkerheten mot tilsøling inn i naturreservatet, noe som er ivaretatt i prosjekteringen av den utbedringen som skal skje. Veien skal utvides i bredden samt få en grøft som leder overvannet fram til pumpestasjonen ved den nye kulverten.

Traseen er så langt ryddet for trær som er kjørt til Lier ASVO.

Inntil endelig godkjennelse foreligger fra Fylkesmannen vil det jobbes med å ferdigstille gang- og sykkelveien, slik at denne kan åpnes for gående og syklende en gang i løpet av juni.

Det er vanskelig å si eksakt når veien vil bli fullt åpnet igjen, da resterende arbeider ikke kan påbegynnes før endelig godkjennelse fra Fylkesmannen foreligger.

Det er fortsatt håp å klare dette innen utgangen av juli som tidligere meldt.

Inntil veien blir ferdigstilt er det gitt tillatelse for at rutebussene får benytte Gjellebekkveien.

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00