Gangvei til Torvbråten skole i Røyken

(oppdatert 4. april 2019)

Bakgrunn

Viva IKS starter arbeidet med detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak ved Torvbråten skole i Røyken kommune. Tiltaket er samkjørt med rehabilitering av Syd skogen skole og bygging av ny skole/flerbrukshall på Torvbråten. Følgende tiltak etter saksbehandling i formannskapet i juni 2018 vil omfatte ny reguleringsplanen. Prosjektering og behandling av reguleringsplan antas ferdig våren 2020

Mål

Sikre skoleveiene og legge til rette for sikker gang-og sykkelvei til Torvbråten skole. Det skal legges til rette for etablering av fortau langs Skogveien og Østskogveien. Det vil bli planlagt ny VA i alle traseer som er omfattet av reguleringsplanen.

Tidsperiode reguleringsarbeidet

Oppstart reguleringsarbeidet er planlagt gjennomført i avsluttet Q1 2019.

Byggeperiode

Utfordringer

• Tekniske utfordringer på grunn av nærhet til eiendommer og avkjøringer
• Sanering av eksisterende luft-trekk og flytte dette ned i fortau.
• Utbedre overvann problematikk langs vei og ny forbedret belysning langs traseen
• Trafikkavvikling langs veien under anleggsperiodene med mulig omkjøring i perioder
• Koordinering av pågående prosjekt for Torvbråtan skole med flerbrukshall

Konsekvenser for deg som innbygger

Det vil være ulemper i form av økt anleggstrafikk/støy gjennom høsten 2020 og hele 2021. For alle som skal bor eller ferdes langs gater som er omfattet av reguleringsplanen. Det vil det fortsatt være en begrensning i sikkerhet ettersom gangsti/fortau ikke er på plass før utgangen av 2021. Det bes derfor om vise stor oppmerksomhet for hastighet og anleggs skilting langs veien. Det vil også planlegges omkjøringer under byggeperioden i de perioder der deler av vei er stengt som en følge av gravearbeider.

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00