Gangvei til Torvbråten skole i Røyken

Bakgrunn

Viva IKS starter arbeidet med detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak ved Torvbråten skole i Røyken kommune. Tiltaket er samkjørt med rehabilitering av Syd skogen skole og bygging av ny skole/flerbrukshall på Torvbråten. Følgende tiltak etter saksbehandling i formannskapet i juni 2018 vil omfatte av reguleringsplanen:

Mål

Sikre skoleveiene og legge til rette for sikker gang-og sykkelvei til Torvbråten skole. Det skal legges til rette for etablering av fortau langs Skogveien og Løvliveien, omregulere Bergstien til gang- og sykkelvei og å regulere gang- og sykkelvei over privat parkeringsplass mellom Eikeleina og Løvliveien. Det vil bli planlagt ny VA i alle traseer berørt av reguleringsplanenVarselbrev_3

Tidsperiode reguleringsarbeidet

Oppstart reguleringsarbeidet er planlagt gjennomført i avsluttet Q1 2019.

Byggeperiode

Utfordringer

• Tekniske utfordringer på grunn av nærhet til eiendommer og avkjøringer
• Sanering av eksisterende luft-trekk og flytte dette ned i fortau.
• Utbedre overvann problematikk langs vei og ny forbedret belysning langs traseen
• Trafikkavvikling langs veien under anleggsperiodene med mulig omkjøring i perioder
• Koordinering av pågående prosjekt for Torvbråtan skole med flerbrukshall

Konsekvenser for deg som innbygger

Det vil være ulemper i form av økt anleggstrafikk/støy gjennom 2019 for alle som skal bor eller ferdes langs gater som er omfattet av reguleringsplanen. Det vil det fortsatt være en begrensning i sikkerhet ettersom gangsti/fortau ikke er på plass før utgangen av 2019. Det bes derfor om vise stor oppmerksomhet for hastighet og anleggs skilting langs veien. Det vil også planlegges omkjøringer under byggeperioden i de perioder der deler av vei er stengt som en følge av gravearbeider.

Varslet planområde

 

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00