Nytt avløpsanlegg for Tronstad – Sylling i Lier

Bakgrunn

Formålet med prosjektet er å bygge et nytt renseanlegg i Tronstad. Tronstad har i dag ca. 20 boliger som er tilknyttet en slamavskiller som har overløp ut til Nord elva. I tillegg skal eiendommer i område Kanada og langs Gunnerudveien tilknyttes dette renseanlegget.

Mål

Lier kommune ønsker å etablere et renseanlegg for å erstatte nåværende situasjon og for å bedre utslippsforholdene med tanke på resipienten Nord elva sin tilstand.

Renseanlegget skal etableres på eiendom g.nr 164 / b.nr 5 i enden av Sliperiveien.

Dimensjonerende belastning for renseanlegget er beregnet til 350 PE. Anlegget skal være forberedt for en utvidelse til 550 PE (Personekvivalent). Dette prosjektet skal erstatte dagens slamavskiller som har en kapasitet på 60 PE

Tidsperiode

Status 11. januar 2019:

Hovedanlegget er ferdig, men det står igjen noe puss og stikkledninger inn til private eiendommer.
Anlegget vil bli helt ferdigstilt i løpet av juni 2019.

——-

Anleggsperiode er fra begynnelsen av august 2017 til medio høsten 2018 (ca. 12 måneder)

Utførende

Viva IKS har inngått avtale med entreprenør Kaare Mortensen for gjennomføringen av planlagte gravearbeider for rørføringer, kabelføringer og pumpestasjoner

Enterprise for ferdigstillelse av selve renseanlegget er avtalt med Telemark Technologies AS med planlagt oppstart bygging av renseanlegg i løpet av fjerde kvartal 2017.

Planlagt overtakelse og oppstart av renseanlegg er januar 2019.

Konsekvenser for deg som innbygger

Gjennom deler av anleggsperioden kan det til tider være vanskelige kjøreforhold og pålagte omkjøringer. Det vil bli skiltet før stengning eller før redusert fremkommelighet inntreffer.

Informasjon sendt til husstander

Informasjon vil bli publisert gjennom vivas hjemmeside, brev i postkasser og/eller gjennom skilting langs berørte traséer.

Viva IKS infomøte Haugestad 16.08.2017_ avløpsanlegg Tronstad

Viva ønsker ikke å praktisere forskjellsbehandling

 

Område Tronstad rensedistrikt

 

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00