Vann og avløpssanering på Engersand i Lier

Viva IKS har fått i oppdrag av Lier kommune å sanere eksisterende kommunale vann- og avløpsinstallasjoner for Furuset, Siporex, Engersand, Bergli, Mørk og deler av Øvre Lahell Røykenveien.

Informasjon

11. november 2019:

Info Engersand høst 2019

21. juni 2019:

Info Engersand sommer 2019

 

11. oktober 2018:

Fase 1 i utførelsesfasen startet 20. august i Furusetveien. Vi arbeider oss oppover i veien, og forventer å passere krysset Furusetveien/Engersand i første del av november. Det bygges en midlertidig anleggsvei mellom Siporexveien og Furusetveien.

Fase 2 fra krysset Furusetveien/Engersand og mot Røykenveien fortsetter gjennom høsten og vinteren. Fase 1 og 2  omfatter i hovedsak ny hovedtrasee for vann, overvann og avløp. Fremdriftsmessig ferdigstilles fase 1 og 2 som planlagt.

14 august 2018: Oppdatering

På vegne av Telenor starter Relacom fjerning av lufthengt kabel og stolper fra 20. august. Arbeidene forventes å være ferdig i uke 34. Pål Gunnar Murtnes, tlf. 94 160 762 er kontaktperson hos Relacom.

Fiber1 har et godt utbygd fibernett på Engersand. Ta kontakt med kundeservice hos Fiber1 dersom du er interessert i tilknytning, tlf. 31 00 40 00

Presentasjon fra allmøte: 2510 Sanering Engersand – presentasjon infomøte 2

2 juli 2018: Informasjonsmøte 2 og oppstart av anleggsarbeider

Viva inviterer til et nytt informasjonsmøte onsdag 15. august kl. 18.00. Møtested er Engersand Forsamlingslokale (Engersand Friluftsområde).

Det vil være representanter til stede fra Viva, entreprenør, Lier kommune mfl. for å svare på spørsmål. Invitasjonen sendes også pr. post.

25. april 2018: Eiendomsbesiktigelse

Rambøll Norge er engasjert av Viva IKS for å gjøre eiendomsbesiktigelser av alle bygg og konstruksjoner innenfor prosjektområdet som berøres av anlegget. Formålet med besiktigelsene er å fremskaffe en objektiv beskrivelse av bygningsmassenes nåværende tilstand – før anleggs arbeidene starter, innvendig og utvendig. Etter besiktigelse vil gjøres på eiendommer der det er innrapportert skader under og etter anleggsperioden. Besiktigelsen anbefales, men er frivillig. Den bekostes av prosjektet.

Hjemmelshavere vil bli kontaktet av Rambøl Norge.

April 2018:

Presentasjon fra informasjonsmøte 18 april 2018

Viva-IKS inviterer til informasjonsmøte 18. april kl 18.00. Møtested er Haugestad i Lierbyen, adresse Haugestadbakken, 3400 Lier. Formålet med møtet er å informere om prosjektet. Det vil være representanter til stede for å svare på spørsmål fra beboerne:

Invitasjonen til møtet sendes også pr. post

Mars 2018: Søknadsprosessen har startet, og berørte naboer vil motta nabovarsel om tiltaket. Viva planlegger et informasjonsmøte i april 2018, hvor berørte naboer blir invitert.

2510 Sanering Engersand – Informasjonsbrev nr.1

Det planlegges et felles informasjonsmøte tidlig i første kvartal 2018.
Eventuelle spørsmål kan rettes til postmottak@viva-iks.no

———

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet er et kommunalt forbedrings tiltak som skal koordineres med arbeidene som gjøres i forbindelse med utbyggingen av Engersand Syd området.

Viva IKS har fått i oppdrag av Lier kommune å sanere eksisterende kommunale vann- og avløpsinstallasjoner for Furuset, Siporex, Engersand, Bergli, Mørk og deler av Øvre Lahell Røykenveien.

Septiktanker i området kobles ut og eiendommer som ikke er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet vil få pålegg om tilknytning.

Stikkledninger blir vurdert for mulig utskifting eller opprustning. Avløpet for området skal overføres til Linnes renseanlegg og slokkevannforsyningen skal oppgraderes.

Alle kommunale veier på nedsiden av Røykenveien opprustes, og veier som berøres av VA saneringen skal utstyres med ny veibelysning.

Oppdraget omfatter også oppfyllelse av Lier Kommunes forpliktelser ovenfor utbygger for området Engersand Syd.

Mål

Målet med prosjektet er trygg og sikker infrastruktur til innbyggere og industri.

Tidsperiode

Detaljprosjekteringen startet i august 2017, og er forventet ferdig i februar 2018. Utførelsen forventes å starte høsten 2018 med ferdigstilling i løpet av 2019. Merk at dette er foreløpige planer.

Utførende

Viva IKS har inngått en avtale med Asplan Viak om prosjekterings oppdraget.

Konsekvenser for deg som innbygger

I forbindelse med prosjekteringen er det behov for å utføre en kartlegging i det aktuelle området. Viva IKS vil benytte eksterne selskaper til dette. Det kan være behov for å bevege seg inn – og muligens også å måtte parkere på privat eiendom. Vi ber om forståelse for dette, og håper det ikke vil medføre ulemper for den dette måtte berøre.

Sanering Engersand

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00