Avløp

Privat avløpsledninger går fra boligen og helt ut til tilknytningspunktet på kommunal ledning (hovedledningen), selv om disse ligger utenfor din private tomt. Huseier er ansvarlig for den private avløpsledning.

Tømming av private avløpsanlegg

Det er Lier kommune som er vertskommune for Tilsynskontoret for mindre avløpsanlegg. Dette er et samarbeid mellom kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik. De har tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Ved behov for tømming av septiktank, slamavskiller, tett tank kontakt Kontoret for mindre avløpsanlegg.

Hva er grunnen til tette avløp

Hvordan unngå tette avløp

 Hvem tar du kontakt med ved tette  avløp

Tilstopping/tilbakeslag

Ved kloakkstopp og tilbakeslag av avløpsvann fra hovedledningen ta kontakt med vårt servicetorg eller vakttelefonen for den kommunen det gjelder.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00