Lekkasje på privat ledningsnett

Stikkledninger er definert som privat fra og med anboring (tilknytningspunktet) på hovedledning og inn til boligen, det vil si at du eier vann- og avløpsledninger fra boligen og helt ut til tilknytningspunktet på kommunal ledning, selv om disse ligger utenfor din private tomt.

Hvordan oppdage lekkasjer på private stikkledninger

I forbindelse med søk etter lekkasjer på det kommunale ledningsnettet oppdages også vannlekkasjer på private stikkledninger, og vi vil i slike tilfeller informere huseier om dette.

Et godt tips for å oppdage lekkasjer  er å sjekke vannmåleren når det ikke brukes vann.  Hvis tallene på viseren endrer seg kan du ha en innvendig lekkasje – for eksempel ett toalett som renner, en kran som drypper.

Huseier kan også oppdage lekkasjer på det den private stikkledningen ved å være oppmerksom på

Dersom det er lekkasje på privat stikkledning bør det ikke bety at husstanden har dårlig vanntrykk.

Lekkasjestedet kan ofte lyttes opp ved marklytting, men dette er ikke garantert resultat. Beliggenhet på stikkledning kan som oftest bestemmes (peiling av ledningen), dersom ledningen er av metallisk materiale. Plastledning kan ikke lyttes opp. Delvis nedgravd stoppekran kan enkelte ganger lokaliseres med metallsøker.

Hvordan forebygge og redusere skadeomfanget av vannlekkasjer

Vannlekkasje i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen, kan sjeldent veie opp for de ulemper og skader man har hatt.

Kommunene legger ned mye arbeid i kontinuerlig å forbedre avløpsnettet. Det er imidlertid ikke praktisk mulig å fjerne all risiko for oversvømmelser. I Brosjyren kjelleroversvømmelse er det vist en del årsaker til vannlekkasjer og tiltak huseier kan sette inn for å øke beskyttelsen mot vannskader.

Pålegg om utbedring

I den grad det oppdages lekkasje på privat stikkledning blir abonnenten gjort oppmerksom på forholdet og kan bli pålagt å utbedre dette innen normalt 4 uker.

Hvem skal du kontakte?

Ved lekkasje på private stikkledninger skal du kontakte en autorisert rørlegger for hjelp.

Dersom du har mistanke om vannlekkasje på egen eller andres tomt ønsker vi at du tar kontakt med vårt sentralbord på 32 22 58 00.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00