Vann og vannkvalitet

Viva har som formål å sikre tilgang på drikkevann med god kvalitet til innbyggerne i de tre eierkommunene Hurum, Lier og Røyken kommune.

Innbyggerne i Lier og Røyken kommune får sitt drikkevann fra Glitre vannverk, mens innbyggerne i Hurum får sitt drikkevann fra Sandungen vannverk, samt de to private vannverkene Tofte vannverk og Filtvet vannverk.

Viva har det operative ansvar for vannkvalitet i de kommunalt eide vannbassengene, samt det kommunalt eide ledningsnettet som bringer drikkevannet ut til den enkelte innbygger. Viva har således et overordnet ansvar for kvaliteten på drikkevannet i de tre kommunene.

Viva inngår som en del av GVD-samarbeidet (Godt Vann Drammensregionen)

 Vannmålinger i drikkevann

For å sikre innbyggerne god vannkvalitet på drikkevannet tas det ukentlige vannprøver både i bassengene hos vannverkene og i det kommunalt eide ledningsnettet. Hvilke punkter som til enhver tid er gjenstand for målinger fremgår av kommunens prøvetakingsplan.

Målingene gjennomføres iht. hyppighet og rutiner som er beskrevet i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften), fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Vannmålinger i elver og bekker.

Viva er ansvarlig for at det tas periodiske vannprøver i kommunenes ulike vassdrag (Vassdragsovervåking).

Hovedformålet med overvåkningen er å bedre informasjonen om tilstand og utvikling i lokale vannforekomster, øke kunnskapen om forurensningskilder og gi et bedre grunnlag for planlegging av tiltak på avløpssektoren. Prioriteringer og tiltak beskrives i hovedplan for vann- og avløp.

Målsetting for vannforekomstene er:

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann i kommunene er gitt av fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannen fastsetter vilkårene for et langsiktig overvåkingsprogram for lokale vannforekomster.

EUs vanndirektiv implementeres nå i norsk miljøforvaltning i ni vannregioner. Formålet med vanndirektivet er å beskytte miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder. Der miljøstanden er truet, skal forurensningen fjernes og andre tiltak settes inn for å gjøre forbedringer. Alle vannforekomster skal på sikt ha «god økologisk status».

Private vannkilder borebrønn, bekker

Det er generelt viktig at de som har egen vannforsyning fra borebrønn, brønn, bekk, eller lignende, kontrollerer sitt drikkevann jevnlig. For å sikre god kontroll må vannet analyseres hos et laboratorium som er sertifisert for å foreta slike analyser.

Det er flere slike laboratorier i Drammensregionen. Kommunene har for tiden inngått rammeavtale med firmaet Eurofins, som også innbyggerne kan benytte ved privat prøvetaking. Huseier kan eventuelt kontakte andre laboratorier for å innhente pris.

Huseier kan selv gjennomføre prøvetakingen og sende denne til valgt laboratorium for analyse. Huseier må da hente steril flaske for prøvetaking, samt skjema med anvisning om hvor prøven skal gjennomføres, hos valgt laboratorium. Eventuelt kan prøveflaske og skjema fås utlevert på Viva’s servicetorg.

Huseier betaler selv for analyse av vannprøven.

Misfarget vann i springen

Det kan av og til skje at drikkevannet er noe misfarget.

Årsaken til dette kan være at det har vært spyling av rør i nabolaget – noe du da normalt skal være varslet om på forhånd –  eller at det har oppstått plutselige hendelser på ledningsnettet.

Før du eventuelt ringer vår tlf  32 22 58 00 bør du foreta en enkel sjekk

Opplever du dårlig trykk, misfarging, dårlig smak, lukt, eller lignende. kan dette skyldes at din private stikkledning, eller at rørene i din egen bolig er delvis gjengrodd, avleiringer kan forårsake misfarging, smak, og lukt.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00