Gravemeldinger

Graving og arbeide langs kommunale veier

Viva IKS forvalter på vegne av våre tre eierkommuner instruks for gjennomføring av gravearbeid på eller i nærheten av offentlig vei- og gategrunn.  Graveinstruksen er en viktig del i kommunens strategi for å stanse den delen av forringelsen av veinettet som skyldes graving. Regelverket gjelder også for annet arbeid på eller ved kommunal vei.

Alle som utfører graving eller annet arbeid på offentlig vei- og gategrunn, eller nærmere enn 3 meter fra denne, samt graving på kommunale park- og friområder må innhente gravetillatelse før arbeidene kan igangsettes. Det arbeides med å utarbeide en felles instruks for våre tre eierkommuner. Inntil denne felles instruksen foreligger benyttes gjeldende graveinstruks for Lier kommune.

Graving til Web

Søknad om gravetillatelse og varslingsplan

(Lier, Røyken og Hurum)

Søknad om gravetillatelse gjøres i Geomatikk sin kundeportal

Tiltakshavererklæring
(fylles bare ut ved graving i vei, trafikkarealer og park/friområder:Fylles bare ut ved graving i vei, trafikkarealer og park/friområder).

Gravegebyr

Gravegebyr påregnes iht. gjeldende gebyrregulativ i den respektive kommune.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00