Ofte stilte spørsmål

Brøyting

Hva klassifiseres som vinterveier?

For mange kan veien oppfattes som veldig glatt, uten at kravene tilsier tiltak.

Hvem brøyter?

Vintervedlikeholdet, brøyting og strøing, utføres av både ansatte i Viva IKS og eksterne entreprenører etter anbudskonkurranse med funksjons kontrakter.

I kontraktsvilkårene er utløsende faktor for brøyting og strøing følgende:

Når vil det bli strødd?

Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme frem og opp bakker, skal det strøs i kjørebanen.

Merk: Hurum kommune salter ikke kommunale veier.

Generelt så oppfordrer vi at folk kjører etter forholdene på vinterføre.

Akutt forurensing

Akutt forurensing skal varsles brannvesenet i den enkelte kommune.

Akutt forurensing kan oppstå som følge av utslipp ved bl.a. transport av olje og kjemikalier, utslipp fra fartøy, industriutslipp eller nedgravde oljetanker.

Ved mindre alvorlige forurensningssituasjoner vil brannvesenet i kommunen lokalisere forurensningskilde og ansvarlig forurenser. Viva vil bistå i dette arbeidet i den grad brannvesenet har behov for det.

Dersom omfanget av utslippet er stort overtar IUA (interkommunalt utvalg for vern mot akutt forurensning i Drammensregionen) etter anmodning fra brannvesenet. IUA administreres av Drammen brannvesen.

Ved svært alvorlige forurensningssituasjoner vil kriseplanen for den respektive kommune tre i kraft. Kriseplanen tar sikte på å være en samordnet plan for kriseledelse og bruk av ressurser for å håndtere ulykker og katastrofer som går utover de hendelser som kommunen normalt er forberedt på å ta hånd om.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet.

Diesel søl

Kontakt Brann og redningsetaten

Trafikkhindring

Ved hendelser som krever umiddelbar aksjon – kontakt Viva’s vakttelefon i aktuell kommune.

For øvrige forhold send en melding til vårt sentralbord på tlf 32 22 58 00 eller send epost til postmottak@viva-iks.no.

 

Felling av trær på kommunal veigrunn

Kommunen v/Viva IKS fjerner som regel trær selv bare hvis det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave.
Dersom du ønsker å felle trær som står på kommunal grunn på egen hånd, må du sende en forespørsel (søke) om dette til din respektive kommune.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00