Vedlikehold av kommunale veier

Feiing av veier og gang-/sykkelvei

Viva IKS har ansvaret for feiing av alle kommunale veier i Hurum, Lier og Røyken kommune – inkludert gang/-sykkelveier, fortau etc. Feiingen skal være ferdig innen 16. mai (vårrengjøring). De mest trafikkerte veiene kan også bli feid i løpet av sommerhalvåret.

Støvdemping av grusveier

Viva har ansvaret for støvdemping av de kommunale grusveiene. Støvdempingen skjer med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra publikum og vurdering av værprognoser. All støvdemping baseres på bruk av miljøvennlig produkter.

Kantklipping

Viva har ansvaret for kantklipping langs kommunale veier og gangveier. Kantklipping skjer minimum en gang pr. sesong.

Private hekker og trær

Private hekker og trær som står tett inntil veibanen/gang/sykkelvei må den respektive eier sørge for å klippe. Har du trær ut mot vei og fortau må greinene ikke henge lavere enn 4,7 m over veibanen, og 3 m over fortau. Dette gjelder også om vinteren med snøtunge greiner.

For mer informasjon om krav vedrørende klipping av hekk mot vei

Skilting

Viva har ansvaret for skilting på de kommunale veiene.

Skiltingen – både ny fast og midlertidig skilting – forutsetter at den sendes inn en søknad til Viva og at denne blir godkjent i form av et skiltvedtak. Sannsynligheten for å få et positivt vedtak øker hvis søknaden kommer fra en større interessegruppe som for eksempel en velforening, en boligforening og lignende.

Basert på vedtak om skilting av vei vil Viva anskaffe og montere nødvendig skilting.

Sperring av vei

Sperring av vei – både permanent og midlertidig – forutsetter at det sendes inn en søknad til Viva og at denne blir godkjent i form av et sperrevedtak. Sannsynligheten for å få et positivt vedtak øker hvis søknaden kommer fra en større interessegruppe som for eksempel en velforening, en boligforening og lignende.

Basert på vedtak om sperring av vei vil Viva foreta nødvendige tiltak for å få veien sperret.

Stikkrenner og sluk

Viva IKS har ansvaret for tilsyn med sluk og stikkrenner langs de kommunale veier og gangveier

Ved varsel om ekstremvær, flomvarsel ol. vil Viva foreta inspeksjoner av kommunale stikkerenner og sluk, samt foreta nødvendig tiltak for at disse ikke tetter seg.

Vi oppfordrer også publikum til å følge med og å gjøre inspeksjoner av stikkrenner og sluk i sitt nærområde.

I den grad det oppstår hendelser som krever umiddelbar aksjon kontakt vår vakttelefon i din kommune.

I den grad du ser behov for å gjøre nødvendige tiltak på sikt meld fra til Viva.

Hull i vei

Huller i kommunale veier som representerer en fare skal tettes så raskt som mulig, alternativt skal hullet merkes med en bukk. Øvrige huller vil løpende bli tettet etter hvert som Viva har kapasitet til å utføre dette arbeidet. Mer omfattende utbedringer vil bli prioritert i den årlige rehabiliteringsplan som utarbeides for den respektive kommune.

Huller i kommunale veier meldes til Viva.

Tre over vei

I den grad hendelsen kan skape fare eller at den forhindrer normal fremkommelighet på kommunale veier kontakt Viva’s vakttelefon i den kommune det gjelder.

Hvis hendelsen ikke er å betrakte som prekær, men må løses innen nær fremtid meld fra til Viva.

Overvann

Viva foretar løpende inspeksjoner av stikkrenner, sluk og lignende som kan forårsake overvann ved store vannmengder, og gjennomfører nødvendige tiltak for å hindre at det oppstår situasjoner med overvann på det kommunale veinettet.

Det er ved mer omfattende ekstremvær vanskelig å gardere seg mot hendelser som ligger utenfor veinettet – elver, bekkeløp og lignende – og det vil således kunne oppstå situasjoner med overvann på kommunale veier.

I den grad det oppstår hendelser som krever umiddelbar aksjon kontakt vår vakttelefon i din kommune.

Hvis du ser behov for å gjøre nødvendige tiltak på sikt meld fra til  Viva.

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00