Vedlikehold av kommunale veier om vinteren

Vinterhalvåret

Vinterhalvåret går fra medio oktober og frem til påske i etterfølgende år.

Brøyting

Viva har ansvaret for brøyting av alle kommunale veier, gang- og sykkelveier, fortau og offentlige parkeringsplasser i Hurum, Lier og Røyken kommune.

Publikum må være oppmerksom på at det vil komme brøytekanter foran utkjøring fra eiendommer og disse må fjernes av den enkelte huseier. Det er ikke tillat å legge snø ut i vei, gangvei eller fortau.

Vi oppfordrer publikum til å merke utsatte gjerder etc. Sett merkingen om mulig 50 cm ifra det du vil markere. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til oss.

Husk å ta hensyn til brannkummer slik at disse ikke blir blokkert av store snømasser.

Gjerder skal tåle at vi brøyter/freser langs veiene. Kommunene vil i utgangspunktet ikke yte erstatning ved skader. Erstatning forutsetter at det kan påvises en mer direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein osv som er plassert i veiareal/kommunal eiendom, vil ikke være erstatningspliktig.

Strøing

Viva har ansvaret for strøing av alle kommunale veier, gang- og sykkelveier, fortau og offentlige parkeringsplasser.

Strøing igangsettes etter av brøyting er avsluttet og ved væromslag som krever strøing.

Salting

Salting av kommunale veier vil bli foretatt når værforhold fremtvinger det og da på de mest trafikkerte hovedveiene.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00